• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin WOLONTARIATU

Email Drukuj PDF

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

 W Zespole Szkół

 im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

 

 

                 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Wolontariacie  należy przez to rozumieć  bezinteresowne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób,  wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

 2)      Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół  im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

 Szkolny  Wolontariatu  jest skierowane do uczniów naszej szkoły, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.   Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną

 

I.     Postanowienia ogólne

Szkolny Wolontariat  działające w Z.S im. prof. Romana Gostkowskiego zwane dalej Szkolnym Wolontariatem działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

Szkolny Wolontariat jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę.

Opiekę nad Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem. W szkole może zostać powołany Lider oraz Rada Wolontariatu i podlega ona Samorządowi uczniowskiemu

Członkami Szkolnego Wolontariatu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady regulaminu.

Działalność Szkolnego Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 

 II.    Cele  działania

1.   Aktywizowanie młodych ludzi do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

2.   Rozwijanie wśród młodzieży postawy  otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

3.   Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym.

4.   Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

5.   Promocja idei wolontariatu w szkole.

6.   Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

7.   Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

8.   Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w wolontariat w środowisku lokalnym.

 III.    Formy działania

Szkolny Wolontariat może realizować swoją działalność poprzez: spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki , stronę internetową, imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych.

 

IV.    Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

Wolontariusze mogą podejmować działania w szkolnym Wolontariacie w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu.

Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Wolontariatu szkolnego.

Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

Wolontariusz przed podjęciem działań w szkolnym wolontariacie  zostaje poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.

 

V.    Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:

 a) realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Wolontariatu

b) przestrzega zasad zawartych w Regulaminie wolontariatu

c) systematycznie uczestniczy w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach

d) jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy

e) szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom

f) z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię

g) szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga

h) dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego

i) działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom

j) który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością

 

 VI.      Nagradzanie wolontariuszy

 

 1.   Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków szkolnego wolontariatu.

 

 2.   Wolontariusze, rada wolontariatu oraz lider mogą zostać nagrodzeni poprzez:

a)  wyrażenie uznania słownego

b)  pochwałę na forum szkoły

c)  umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji itp.

d)  wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom

e)  wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie  cyklu kształcenia.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

 VII.       Organizacja

1. Szkolny Wolontariat bezpośrednio podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu i nadzorczo-  kontrolnemu.

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi  Szkolnego Wolontariatu.

3. Pracą Szkolnego Wolontariatu kieruje koordynator, do zadań którego należy:

a)    planowanie kierunków działań

b)   koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy

c)    wspieranie wolontariuszy w działaniach

d)   nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami

e)   inspirowanie członków do podejmowania działań

f)     reprezentowanie Wolontariatu na zewnątrz

g)    stały kontakt z Dyrekcją szkoły

4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.

VIII.    Postanowienia końcowe              

     1.  Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora Szkoły.