• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Patron i Sztandar Szkoły

Email Drukuj PDF

PATRON SZKOŁY

Roman Gostkowski ( 1837 – 1912) – profesor Politechniki Lwowskiej a następnie jej rektor, prezes Towarzystwa Politechnicznego w Lwowie, z wykształcenia inżynier kolejowy, pełniący wiele funkcji: w tym kierownika oddziału technicznego kolei państwowych w Wiedniu a także wieloletni radny miejski Lwowa, członek trybunału patentowego i szeregu innych instytucji. Człowiek wszechstronny, o niezwykle oryginalnym i samodzielnym umyśle, napisał kilka książek, ogłosił drukiem wiele artykułów i wygłosił kilkadziesiąt odczytów. Był człowiekiem renesansu i uczonym na miarę europejską.

Roman Gostkowski urodzony w Siedlcach koło Nowego Sącza, w rodzinie Bazylego i Joanny z Bronowieckich swą edukację rozpoczął w Wiedniu, uzyskując tytuł inżyniera w 1858 roku. W dwa lata później rozpoczął pracę w kolejnictwie w Austrii a następnie w Galicji jako inżynier powstającej kolei lwowsko- czerniowieckiej. W 1874 roku inżynier Gostkowski habilitował się na Politechnice Lwowskiej i po kilku latach otrzymał awans na stanowisko dyrektora oddziału technicznego Kolei Państwowych w Austrii. Służba państwowa nie przynosiła Gostkowskiemu satysfakcji, dlatego z ochotą objął specjalnie dla niego utworzoną katedrę zwyczajną na Politechnice Lwowskiej, poświęcając się pracy naukowej aż do przejścia na emeryturę w 1908 roku. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Jego córka Zofia była żoną pierwszego premiera niepodległej Polski- Jędrzeja Moraczewskiego.

Naukowa spuścizna profesora Gostkowskiego jest znacząca. Jego wykłady z teorii ruchu kolejowego były pierwszymi z tego zakresu w Austrii. Dwutomowe dzieło „ Teoria ruchu kolejowego” z 1893 roku zapewniło mu pierwszorzędne miejsce wśród inżynierów kolejowych a broszurą „ Das Bremsen der Zuge auf Eisenbahnen z 1886, spowodował przewrót w dotychczasowych teoriach i poglądach na hamowanie pociągów.

Wśród dorobku naukowego wymienić należy następujące prace:

Przesyłka siły za pomocą prądów elektrycznych”

O zastąpieniu pary elektrycznością”

Elektryczność w zastosowaniu do przewozu na kolejach żelaznych”

Znaczenie ropy opałowej dla kolei galicyjskich”

 O związku zachodzącym między siła przewozową lokomotywy a działaniem pary”

Doświadczenia tyczące się oporu, na jaki natrafia ruch pociągu”

 Oświetlenie pociągów kolejowych”

Rys historyczny rozwoju dróg żelaznych”

 O zastosowaniu gazu ziemnego do ogrzewania”

Prawa ruchu pociągu po torach ułożonych na wzniesieniach i łukach”

Prawa ruchu pociągów po torach prostych i poziomych na drogach żelaznych”

Prawa ruchu pociągów po torach dróg żelaznych ułożonych na spadkach”

O ruchu pociągów po torach dróg żelaznych ułożonych na wzniesieniach”

O przewietrzaniu i ogrzewaniu parowozów na drogach żelaznych”

Obliczanie siły parowozów i ciężaru pociągów”


SZTANDAR ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. PROF. ROMANA GOSTKOWSKIEGO

 W ŁAZACH


CEREMONIAŁ SZKOLNY - SZTANDAR

1.   Sposób i miejsce przechowywania sztandaru szkolnego:

a) sztandar przechowywany jest w gablocie zawieszonej na ścianie w taki sposób, że jego awers jest widoczny

b) gablota zawieszona jest w gabinecie Dyrektora Szkoły.

2. Określenie rodzaju uroczystości, w których uczestniczy poczet sztandarowy:

a)   rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

b)  ślubowanie klas pierwszych

c)  przysięga wojskowa klas pierwszych

d)  pożegnanie klas maturalnych

e)   uroczystości miejsko-gminne i powiatowe,

f)    uroczystości w innych szkołach,

g)   uroczystości kościelne,

h)  inne ważne uroczystości szkoły.

3. Określenie składu pocztu sztandarowego:

a) poczet sztandarowy powinni stanowić uczniowie o nienagannej postawie moralnej, niesprawiający kłopotów wychowawczych, będący przykładem dla innych uczniów szkoły

b) przy doborze uczniów należy brać pod uwagę ich tężyznę fizyczną oraz predyspozycje zdrowotne

c) w skład pocztu sztandarowego wchodzi jeden uczeń – chorąży (sztandarowy) oraz dwie uczennice.

4. Wymagania dotyczące stroju uczniów stanowiących poczet:

a) uczniowie zobligowani są do założenia strojów galowych w kolorach czarno-białym lub granatowo-białym

b) niezbędnymi elementami wyposażenia pocztu sztandarowego są:

- biało-czerwone szarfy

- trzy pary białych rękawiczek.

c) w czasie uroczystości każdy z członków pocztu przepasany jest szarfą w ten sposób, że na prawym ramieniu znajduje się jej środek i biegnie na skos poprzez korpus ciała, szarfa zwrócona kolorem białym w stronę kołnierza, krzyżuje się u dołu lewego boku – w miejscu krzyżowania się, szarfa powinna być spięta w sposób niewidoczny

5.   Określenie poleceń i komend dla zgromadzonych uczestników uroczystości;

a) prowadzący wydaje polecenie i komendę: „proszę o powstanie, poczet sztandarowy sztandar     szkoły wprowadzić” – w przypadku zaproszenia innych szkół i organizacji ze sztandarami wydaje komendę:     „poczty sztandarowe sztandary wprowadzić” 

b) przed odśpiewaniem hymnu pada komenda: „do hymnu” lub „baczność – do hymnu ”; zgromadzeni  śpiewają jedną lub dwie zwrotki hymnu 

c) przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu sztandaru należy pamiętać o tym, że jest on noszony na prawym   ramieniu, tak że płaszczyzna sztandaru znajduje się za sztandarowym (niesienie sztandaru przed sobą jest nieprawidłowe).

d) salutowanie czyli pochylenie sztandaru pod kątem 45º odbywa się podczas:

- odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego,

- czczenia minutą ciszy i apelu poległych,

- ślubowania na sztandar,

- podniesienia flagi państwowej na maszt,

- uroczystości kościelnych w chwilach podniosłych.

e) po zakończeniu części oficjalnej uroczystości prowadzący wydaje komendę: „ proszę o powstanie, poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić” – następnie po rozformowaniu się szyków  -  „proszę usiąść”.

6. Insygnia pocztu sztandarowego znajdują się w gabinecie Dyrektora Szkoły.

7. Całością spraw organizacyjnych zajmuje się opiekun pocztu sztandarowego wyznaczony spośród nauczycieli przez Dyrektora Szkoły.