• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MATURA

Email Drukuj PDF

 

MATURA 2017/2018

Wszystkie niezbędne informacje na temat egzaminu maturalnego są dostępne na stronach:

www.cke.edu.pl oraz www.oke.jaworzno.pl

Harmonogram egzaminu maturalnego (uaktualniony)

Komunikat o dostosowaniach

Opłaty za egzamin maturalny

Egzamin z informatyki

Materiały i przybory pomocnicze

Powyższe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w szkole.

Dyrektor szkoły

mgr Marzena Orzoł

Najczęściej zadawane pytania:

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2017 R.?

Sesja główna – od 4 do 24 maja 2017 r.‎ Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 8 do 20 maja.

 1. Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 4 do 26 maja.

 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 24 maja.

Sesja dodatkowa – od 1 do 20 czerwca 2017 r.‎

 1. Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 5 do 7 czerwca.

 2. Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 1 do 20 ‎czerwca.

 3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 20 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 22 do 25 sierpnia 2017 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 23 do 25 sierpnia.

 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 22 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony komunikacie w dyrektora CKE.

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎

 2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎

 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ‎NARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKA REGIONALNEGO?‎

 1. Część ustna egzaminu z powyższych języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎

 2. Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎

 3. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 23–42). Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 1. Do 30 września 2016 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2017 r. (załącznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017).

 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2017 r. w ostatecznej deklaracji.

 3. Do 7 lutego 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz absolwenci technikum z roku szkolnego 2015/2016. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2016 r. (załącznik 1a_N).

 4. Do 31 grudnia 2016 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz absolwenci technikum z roku szkolnego 2015/2016, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a_N i załącznik 2).

 5. Do 31 grudnia 2016 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:

  1. absolwenci, którzy ukończyli liceum w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz technikum w roku szkolnym 2015/2016, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b_N)

  2. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą (załącznik 1b_N)

  3. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b_N)

  4. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c_N).

 6. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.

 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

 3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO POBIERANA JEST OPŁATA?

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:

 1. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).

  1. Przykład 1: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2017 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

  2. Przykład 2: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2017 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.

 2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2016) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2017 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny.

  1. Przykład 3: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2017 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

  2. Przykład 4: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2017 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

Uwaga:

 1. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. na rachunek bankowywskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 2. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016