• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin rekrutacji

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego 42-450 Łazy ul. Fabryczna 1a

Tel. 032/ 67 - 29 – 321        E-mail:        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. ROMANA GOSTKOWSKIEGO
W ŁAZACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. ROMANA GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH

został objęty naborem elektronicznym www.slaskie.edu.com.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2016 r. poz. 2169, Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2016 r. poz. 1010).

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 poz. 586).

4.      Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

 

§1

Postanowienia ogólne.

1.              Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum dla młodzieży odbywa się elektronicznie, za pomocą strony :

                                               https://slaskie.edu.com.pl

2.              Szczegółowe kryteria  rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych ( obok gabinetu dyrektora szkoły oraz na stronie szkoły www.gostek.eu ( w zakładce rekrutacja).

3.               O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące i Technikum), mogą ubiegać się wszyscy absolwenci gimnazjum, zwani dalej Kandydatami.

4.              Uczniowie nie objęci rekrutacją elektroniczną składają wniosek ( podanie) według wzoru  dostępnego w sekretariacie.

5.              Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

§2

 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach decyduje suma punktów – maksymalnie 200 punktów, której składnikami są:

a)      punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach tego egzaminu (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100);

b)      punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).

 

 

  1. Przy kwalifikowaniu kandydatów do Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach stosowany będzie system punktowy wg poniższej tabeli:

 

Technikum:

Nazwa oddziału

 

Zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczenia punktów

Technik eksploatacji portów i terminali

 

język polski

matematyka

język obcy

+ trzy wybrane przedmioty z grupy:

(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, muzyka, plastyka, technika, wos, wf)

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

Technik transportu kolejowego

 

Liceum Ogólnokształcące:

 

 

język polski

matematyka

język obcy

+ trzy wybrane przedmioty z grupy:

(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, muzyka, plastyka, technika, wos, wf).

 

3.  Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

1) Przeliczanie ocen uzyskanych przez kandydata w gimnazjum :

*  język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20 pkt)

*  historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20 pkt)

*  matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20pkt)

*   przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20 pkt)

*   język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20pkt)

*  max. 100 pkt. za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie i udział w konkursach:

*  za oceny na świadectwie - max 72 pkt:

*  celujący  - 18 pkt.

*  bardzo dobry - 17 pkt.

*  dobry - 14 pkt.

*  dostateczny - 8 pkt.

*  dopuszczający  - 2 pkt.

*  Konkursy – max 18 pkt (szczegółowy wykaz wszystkich konkursów znajduje się w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 roku Dz.U. poz. 1903)

*  Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

*  Wolontariat - 3 punkty

2) Konkursy – maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 18 ( szczegółowy wykaz konkursów znajduje się w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017r. DZ.U. poz.1903).

4. O przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.

5. Kandydat ma możliwość bieżącej obserwacji przebiegu rekrutacji w witrynie internetowej systemu elektronicznego naboru.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują kryteria rekrutacji:

1)      Podane kryteria mają jednakową wartość:

a)      wielodzietność rodziny kandydata

b)      niepełnosprawność kandydata

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)       samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą

7.      W przypadku wolnych miejsc odbywa się rekrutacja uzupełniająca ( zgodnie z załącznikiem 1).

 

8.      Terminarz rekrutacji:

1/ Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. – założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru, wybór szkół i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie podania z systemu i złożenie podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) podania w szkole pierwszego wyboru.

2/ Od 22 czerwca – 26 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 – dostarczenie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3/ Do 5 lipca 2018 r. – weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum i technikum.

4/ 6 lipca 2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5/ 6 lipca 2018 r. – skierowanie na badanie lekarskie kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie w technikum. Badania dla kierunków kolejowych obywają się w terminie uzgodnionym z Kolejową Medycyna Pracy w Katowicach.

6/ Od 06 lipca do 12 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły  i dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji).

7/ 13 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

9.      Wymagane dokumenty:

Ø  kwestionariusz osobowy : Liceum Ogólnokształcące,   technikum (pobierz klikając na właściwy link)

Ø  podanie (napisane według wzorca, który jest do pobrania na stronie internetowej systemu rejestracji kandydatów)

Ø  świadectwo ukończenia gimnazjum

Ø  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Ø  karta zdrowia (dostarczyć po przyjęciu we wrześniu)

Ø  2 podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres (dostarczyć po przyjęciu)

Ø  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w technikum ( należy dostarczyć po badaniach lekarskich)

Ø  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

UWAGA! Dokumenty należy złożyć w przezroczystej koszulce w sekretariacie szkoły. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§3

Komisja rekrutacyjna

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji, a w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ,

c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli został on zakwalifikowany w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożył w określonym terminie wymagane dokumenty.

3. Decyzję o przyjęciu do Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół wraz ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną uwzględniając odpowiednio zasady rekrutacji Uczeń zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego.

4.  O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum po złożeniu

wszystkich wymaganych dokumentów.

5. Nabór młodzieży do klas pierwszych poprzedza akcja promocyjna i informacyjna w szkołach gimnazjalnych.

  1. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
  2.  Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
  3. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  4.  Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
  5. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

§4

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2.Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata do Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej. Uzasadnienie powinno zawierać liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§5

1. Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego:

 a. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 b. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016

AKADEMIA
SZTUKI
WOJENNEJ 
POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA