• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin rekrutacji

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego 42-450 Łazy ul. Fabryczna 1a

Tel. 032/ 67 - 29 – 321        E-mail:        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 
DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. ROMANA GOSTKOWSKIEGO
W ŁAZACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. ROMANA GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH

został objęty naborem elektronicznym www.slaskie.edu.com.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2016 r. poz. 2169, Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2016 r. poz. 1010)

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 poz. 586).

4.       Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018.

 

§1

Postanowienia ogólne.

 1. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum dla młodzieży odbywa się elektronicznie - www.slaskie.edu.com.pl
 2. Szczegółowe kryteria  rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych ( obok pokoju nauczycielskiego oraz na stronie szkoły www.gostek.eu ( w zakładce rekrutacja) w terminie do 30 kwietnia 2017r.
 3.  O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych ( Liceum Ogólnokształcące i Technikum), mogą ubiegać się wszyscy absolwenci gimnazjum , zwani dalej Kandydatami.
 4. Uczniowie nie objęci rekrutacja elektroniczną składają wniosek ( podanie) według wzoru  dostępnego w sekretariacie.
 5. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

 

 

§2

 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach decyduje suma punktów – maksymalnie 200 punktów, której składnikami są:

a)      punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach tego egzaminu (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100);

b)      punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).

 

 

 1. Przy kwalifikowaniu kandydatów do Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach stosowany będzie system punktowy wg poniższej tabeli:

 

Technikum:

Nazwa oddziału

 

Zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczenia punktów

Technik eksploatacji portów i terminali

 

język polski

matematyka

język obcy

+ trzy wybrane przedmioty z grupy:

(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, muzyka, plastyka, technika, wos, wf)

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

Technik transportu kolejowego

 

Liceum Ogólnokształcące:

 

 

język polski

matematyka

język obcy

+ trzy wybrane przedmioty z grupy:

(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, muzyka, plastyka, technika, wos, wf).

 

 

 

 

3.  Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

1) Przeliczanie ocen uzyskanych przez kandydata w gimnazjum :

*  język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20 pkt)

*  historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20 pkt)

*  matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20pkt)

*   przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20 pkt)

*   język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (max 20pkt)

*  max. 100 pkt. za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie i udział w konkursach:

*  za oceny na świadectwie - max 72 pkt:

*  celujący  - 18 pkt.

*  bardzo dobry - 17 pkt.

*  dobry - 14 pkt.

*  dostateczny - 8 pkt.

*  dopuszczający  - 2 pkt.

*  Konkursy – max 18 pkt (szczegółowy wykaz wszystkich konkursów znajduje się w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 roku Dz.U. poz. 1903)

*  Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

*  Wolontariat - 3 punkty

2) Konkursy – maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 18 ( szczegółowy wykaz konkursów znajduje się w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017r. DZ.U. poz.1903).

4. O przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.

5. Kandydat ma możliwość bieżącej obserwacji przebiegu rekrutacji w witrynie internetowej systemu elektronicznego naboru.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują kryteria rekrutacji:

1)      Podane kryteria mają jednakową wartość:

a)      wielodzietność rodziny kandydata

b)      niepełnosprawność kandydata

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)       samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą

7.      W przypadku wolnych miejsc odbywa się rekrutacja uzupełniająca.

8.      Rekrutacja odbywa się zgodnie z terminarzem, postępowanie uzupełniające trwa do końca sierpnia 2017r.

 

9.      Terminarz rekrutacji:

l.p.

Nazwa etapu – czynności

 

Termin

1.

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.

Logujesz się do systemu i elektronicznie wybierasz Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

po rejestracji drukujesz wygenerowany dokument i przynosisz go do naszej szkoły

 

 

Od 19 maja 2017

do 19 czerwca 2017

2.

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dostarczasz do sekretariatu Zespółu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach potwierdzone kopie oznaczone numerem 1, świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz wydrukowany (podpisany przez rodziców) wniosek do dyrektora.

 

od  23 czerwca 2017 r. 
 do 27 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 6 lipca 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

7   lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

5.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych – odbierasz skierowanie.

 

7  lipca 2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.  W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza wymagane dokumenty – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Dodatkowo dostarczasz:

  1. kartę medyczną
  2. 3 podpisane na odwrocie zdjęcia

 

 

 

 

 

 

od 7 lipca 2017 r.
do 13 lipca 2017 r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

14 lipca 2017 r.

8.

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc w oddziałach w terminach określonych
 w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty
 nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

 

 

UWAGA: Dokumenty należy złożyć w przezroczystej koszulce w sekretariacie szkoły. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

§3

 

Komisja rekrutacyjna

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji, a w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ,

c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli został on zakwalifikowany w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożył w określonym terminie wymagane dokumenty.

3. Decyzję o przyjęciu do Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół wraz ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną uwzględniając odpowiednio zasady rekrutacji Uczeń zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego.

4.  O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum po złożeniu

wszystkich wymaganych dokumentów.

5. Nabór młodzieży do klas pierwszych poprzedza akcja promocyjna i informacyjna w szkołach gimnazjalnych.

 1. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 2.  Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 3. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4.  Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 5. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

 

 

 

§4

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2.Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata do Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej. Uzasadnienie powinno zawierać liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§5

 

1. Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego:

 a. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 b. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016