• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kursy kwalifikacyjne

Email Drukuj PDF

  Podstawowe informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego:

Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. 

 • kursy kwalifikacyjne odbywają się w dwóch kwalifikacjach
(E.25) Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej. (254 godzin)
 
(E.26) Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego. (260 godzin)
 • nauka jest realizowana w 3 semestrach (1,5 roku) 
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
 • zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni
 • w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wykształcenie, jedynym warunkiem jest ukończone 18 lat
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych
 • wymagane dokumenty:
ksero dowodu osobistego
 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
 
ksero dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu) 
 • osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 

MASZYNISTA, PRACOWNIK SIECI TRAKCYJNEJ, ELEKTRYK ....

W ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników z branży transportowej. Ponieważ przemysł transportu szynowego stale się rozwija, potrzebni i poszukiwani będą wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadający wykształcenie techniczne w zawodzie elektroenergetyk transportu szynowego.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy!


    TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE ZAPEWNIĄ ODPOWIEDNI POZIOM WIEDZY ZAWODOWEJ

Nasza przeszłość to kolejnictwo. Jesteśmy byłą szkołą kolejową z ogromnymi tradycjami.

Nasze mury opuściło wielu techników elektryków o specjalności trakcja elektryczna.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego to dla nas powrót do korzeni. Dysponujemy wyposażeniem, ogromną wiedzą i doświadczeniem umożliwiającymi kształcenie zawodowe w tym kierunku.

PODEJMUJĄC NAUKĘ NA KIERUNKU TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO NAUCZYSZ SIĘ:

 • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,

 • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,

 • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów transportu szynowego,

 • wykonywania napraw środków transportu szynowego,

 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego,

 • patrzeć na świat z perspektywy kabiny maszynisty.

    TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO MOŻE BYĆ ZATRUDNIONY:

 • w przedsiębiorstwach przewozowych kolejowych PKP CARGO, Przewozy Regionalne, Koleje Śląskie, PKP INTERCITY, CTL Logistics, DB Schenker Rail i inne (około 100 spółek w Polsce)

 • w zakładach taboru kolejowego,

 • w zakładach naprawczych taboru kolejowego,

 • w zajezdniach tramwajowych i metra,

 • w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy,

 • w zakładach posiadających własne układy torowe jak huty, kopalnie, porty,

 • w przedsiębiorstwach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.


    TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO MOŻE PRACOWAĆ JAKO:

 • maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych,

 • maszynista kolejowych pojazdów pomocniczych,

 • dyspozytor pracy drużyn trakcyjnych,

 • dyspozytor brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych,

 • monter lub kierownik pociągu sieciowego.


    Z NASZYM DYPLOMEM TECHNIKA ELEKTROENERGETYKA TRANSPORTU SZYNOWEGO MOŻESZ PODJĄĆ STUDIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM.

    NIE ZWLEKAJ! ZAUFAJ FACHOWCOM I SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!