• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia Szkoły

Email Drukuj PDF

Historia Szkoły

Początki średniego szkolnictwa w Łazach sięgają 1969 roku. Wtedy właśnie, decyzją Ministerstwa Komunikacji powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Polskich Kolei Państwowych Lokomotywowni Głównej w Łazach.

W budynku administracyjnym Lokomotywowni, zwanym ,,wieżą ciśnień'', na trzecim i czwartym piętrze, w czterech salach lekcyjnych w1969 roku zasiedli pierwsi uczniowie. Dwaj pierwsi dyrektorzy panowie, mgr inż. Marian Kurczewski i inż. Jan Dzielawski byli pionierami kolejowego szkolnictwa w Łazach. W 1971 roku 55-ciu absolwentów opuściło szkołę, W tym czasie dyrektorem był inż. Zygmunt Banet, powołany na stanowisko w 1970 roku. Rozpoczynała się nowa karta w życiu szkoły. Inżynier Banet zrezygnował z pracy w Lokomotywowni aby całkowicie poświęcić się pracy w szkole. Funkcję dyrektora pełnił do 31 sierpnia 1974 roku. W tym czasie zwiększyła się liczba oddziałów, zorganizowano pracownię elektryczną a w budynku po dawnej przychodni lekarskiej utworzono dwie dodatkowe sale lekcyjne i zastępczą salę gimnastyczną. Jak wspominają pracownicy szkoły, uczono też w noclegowni kolejowej a nawet wykorzystywano wagon kolejowy by prowadzić zajęcia.

Kiedy w 1972 roku utworzono w Łazach filię Zaocznego Technikum Kolejowego w Gliwicach a do szkoły docierała młodzież z odległych miejsc, konieczne stało się stworzenie lepszych warunków lokalowych i dydaktycznych. Dyrektor Banet wystąpił więc z inicjatywą budowy nowego budynku szkolnego i doprowadził do podjęcia odpowiednich decyzji w tej sprawie, rozpoczynając pracę w 1973 roku. Budową kierował Zarząd Robót Budowlanych Śląskiej DOKP. Idea budowy nowej szkoły skupiła wysiłek wszystkich tych, którzy rozumieli potrzebę kształcenia i znaczenie szkoły dla środowiska. Pracownicy węzła PKP Łazy, załoga Lokomotywowni, młodzież szkolna pod opieką instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczyciele, wszyscy, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, oddali swój wolny czas i wysiłek inwestując w przyszłość. Młodzież pracowała przez wiele tygodni w cegielni Rudniki ponieważ była to jedyna możliwość pozyskania materiałów do budowy.

W 1977 roku zakończono prace budowlane i oddano do użytku nowy budynek. W dniu otwarcia, szkoła otrzymała z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Komunikacji pana inż. Janusza Głowackiego sztandar. Młodzież i zebranych gości witał dyrektor mgr Jan Szczepański, który kierował szkołą nieprzerwanie od 1974 roku aż do czasu przejścia na emeryturę w grudniu 1990 roku. Na przestrzeni tych lat wspomagali dyrektora jego zastępcy: pani mgr Domicella Okraska - Kwoka i pan mgr inż. Zbigniew Sosnowski. Stworzenie odpowiednich warunków lokalowych umożliwiło rozwój organizacyjny placówki. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach w 1979 roku utworzono Technikum Zawodowe dla Pracujących, jednocześnie szkole nadano nazwę Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Komunikacji.

Ambicją dyrektora Szczepańskiego było utworzenie średniej szkoły dziennej, młodzieżowej. W 1981 roku powołano Technikum Kolejowe - pierwszą szkołę średnią, młodzieżową w historii Łaz. W latach 1981-1986 Technikum Kolejowe w Łazach, jako jedna z czterech szkół kolejowych w Polsce, kształciło grupę cudzoziemców z Libii w specjalności drogi i mosty. Szkoła rozwijała się nadal.

 W 1987 rozpoczęło działalność Policealne Studium Zawodowe. 
Placówka oferowała więc wiele kierunków i specjalności: W Zasadniczej Szkole Zawodowej prowadzono wówczas następujące kierunki:

- mechanik urządzeń kolejowych.

- mechanik silników spalinowych

- elektromonter taboru szynowego

- operator ruchowo – przewozowy

- monter nawierzchni kolejowych.

W Technikum wiodącymi specjalnościami były:

- trakcja elektryczna

- ruch i przewozy kolejowe

Policealne Studium zawodowe kształciło w specjalności telekomunikacja kolejowa.

Młodzieży służył również internat oddany do użytku w 1979 roku. Ostatni rok kierowania szkołą przez dyrektora pana mgr Jana Szczepańskiego to czas nadania szkole imienia. Akt nadania wręczył dyrektor Wydziału Kształcenia i Wychowania Kuratorium Oświaty w Katowicach pan mgr Piotr Skrzypecki. Patronem szkoły został wybitny polski naukowiec przełomu XIX i XX wieku, rektor Politechniki Lwowskiej, profesor Roman Gostkowski. Był to uczony, który potrafił podnieść do poziomu dyscypliny naukowej ważny dział kolejnictwa jakim jest kierowanie ruchem kolejowym.

2 stycznia 1991 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła długoletnia polonistka pani mgr Wiesława Tokarska. Jej celem było utworzenie Liceum Ogólnokształcące na bazie Zespołu Szkół Kolejowych. Wspólnie z panią wiceburmistrz Miasta i Gminy Łazy mgr Ewą Supernak prowadziły rozmowy z Kuratorium Oświaty w Katowicach, uzyskując również poparcie i pomoc Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej w Warszawie.

Liceum Ogólnokształcące zaczęło pisać swoją historię 1 września1993 roku. Pierwszych 63 uczniów Liceum witał nowy dyrektor szkoły pan mgr Tadeusz Hnatik oraz jego zastępca mgr Krzysztof Grabowski. Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego wręczyła dyrektor sosnowieckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach pani mgr Ewa Fiedziukiewicz.


Włączenie Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół spowodowało zmianę nazwy szkoły. W roku
 1995 decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Zespół Szkół Zawodowych PKP im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach otrzymał nazwę Zespół Szkół Kolejowych i Ogólnokształcących im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach.

W skład zespołu wchodziło wówczas:

- Liceum Ogólnokształcące

- Technikum Kolejowe

- Zasadnicza Szkoła Kolejowa

- Policealne Studium Zawodowe

- Technikum Zawodowe dla Dorosłych

W roku 1999 w skład zespołu włączono jeszcze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Reforma systemu edukacji przyniosła w
 2002 roku kolejne zmiany strukturalne. Przekształceniu uległy: Technikum Kolejowe w szkołę ponadgimnazjalną – technikum, Liceum Ogólnokształcące w szkołę ponadgimnazjalną – liceum ogólnokształcące. Powstało również liceum profilowane.

W związku z przekształceniami zmieniono również nazwę szkoły. Obecnie nosi ona nazwę:  Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach.

Rok 2004/ 2005 przyniósł kolejne zmiany. Dyrektor mgr Tadeusz Hnatik, po dziesięcioletnim, bardzo dobrym dla społeczności szkolnej okresie, w którym zmodernizowano szkołę i odnowiono pracownie przedmiotowe, przekazał szkołę nowemu dyrektorowi mgr Bogusławowi Piotrowskiemu. Jego zastępcą został mgr Michał Brzozowski. Dyrektorzy rozpoczęli działania z trzema klasami ponadgimnazjalnymi – klasą liceum ogólnokształcącego, klasą liceum profilowanego i klasą technikum elektrycznego. W szkole dla dorosłych uruchomiono dwa semestry: technik obsługi turystycznej i technik elektryk. Ambicją dyrektora Bogusława Piotrowskiego była szkoła odpowiadająca na zapotrzebowanie rynku pracy a także szkoła dająca młodzieży cały wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Do tego potrzebna była współpraca z lokalnymi władzami, pracodawcami, mediami i uczelniami wyższymi. W roku szkolnym 2005/2006 do szkoły znów przybywali uczniowie z odległych zakątków regionu a nawet kraju. To wszystko za sprawą nowatorskiej klasy turystyczno – sportowej w liceum, która została objęta patronatem jurajskiej grupy GOPR. Wychowawcą tej klasy został ratownik GOPR, nauczyciel wychowania fizycznego mgr Sylwester Nowak. Dzięki życzliwości i współpracy z naczelnikiem jurajskiej grupy GOPR panem Piotrem Van der Coghen, młodzież mogła korzystać z bazy i sprzętu ratowników GOPR oraz ich opieki podczas obozów i szkoleń na Jurze. Uruchomiono również klasę europejską w liceum ogólnokształcącym. Tak więc rok szkolny 2005/2006 inaugurowano z klasami:

- klasą europejską w liceum ogólnokształcącym

- klasą turystyczno – sportową w liceum ogólnokształcącym

- klasą techniku elektrycznego w technikum

- semestrem technikum elektrycznego w technikum dla dorosłych

- semestrem technikum obsługi turystycznej w szkole policealnej

Nowy rok szkolny 2006/2007 rozpoczął się od kolejnej pionierskiej oferty tym razem dla dorosłych słuchaczy szkoły. Dyrektor szkoły mgr Bogusław Piotrowski nawiązał współpracę z portem lotniczym w Pyrzowicach, co zaowocowało utworzeniem pierwszego w Polsce semestru w Szkole Policealnej dla Dorosłych o specjalności technik eksploatacji portów i terminali. W tworzeniu programu nauczania brali udział nauczyciele szkoły: mgr inż. Maria Domagała, mgr inż. Krzysztof Sapkowski oraz dyrektor mgr Bogusław Piotrowski. Program powstał w ścisłej współpracy z Portem Lotniczym w Pyrzowicach, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Transportu i Budownictwa. Dbając o właściwy poziom kształcenia zawodowego dyrektor Piotrowski nawiązał współpracę z przedstawicielami autoryzowanych salonów i warsztatów samochodowych takich jak salon Citroena w Dąbrowie Górniczej, dając uczniom technikum elektrycznego o specjalności elektronika samochodowa możliwość odbycia praktyk z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i systemów.

W kolejnych latach dyrektor Piotrowski kontynuował swoje śmiałe i dalekosiężne działania w celu budowania jakości szkoły. Rok szkolny2008/2009 to czas uruchomienia niezwykle popularnej klasy w liceum ogólnokształcącym – klasy mundurowej, wojskowej. Klasa rozpoczęła działalność we współpracy z 6 Batalionem Dowodzenia w Krakowie. Młodzież o zainteresowaniach sportowych i wojskowych otrzymała ofertę poligonów i szkoleń wzbogacając swoje zainteresowania i aktywności. Ten rok był również owocny dla technikum w szkole młodzieżowej. Korzystając z doświadczeń szkoły policealnej i współpracy z lotniskiem w Pyrzowicach, dyrektor Piotrowski uruchomił specjalność: eksploatacja portów i terminali w technikum.

W roku szkolnym 2009/2010 nowy dyrektor szkoły mgr Michał Brzozowski i jego zastępca mgr Krzysztof Grabowski oraz Starosta Powiatu Zawierciańskiego podpisali umowę o współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym i Politechniką Śląską, potwierdzając tym samym wizję szkoły jako szkoły wpisującej się w bieżące potrzeby rynku pracy i zainteresowania uczniów. Pozyskano również do współpracy w grupie dziennikarskiej klasy wojskowej redaktora Radia Katowice pana Andrzeja Kotuleckiego.

Kolejne lata to okres rozwoju klas mundurowych – wojskowej i policyjnej, to czas współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: IPA, WKU Będzin, Jurajska Grupa GOPR, 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie, salon Citroena w Dąbrowie Górniczej, Radio Katowice, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze i inne. Rok 2010/ 2011 rozpoczynał się od inauguracji nowego roku szkolnego dla pięciu klas w szkole dziennej młodzieżowej i dwóch semestrów w szkole dla dorosłych.

Inauguracja roku szkolnego 2014/ 2015 otwiera nową kartę szkoły. Dyrektorem została Pani mgr Marzena Orzoł.