• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia Szkoły

Email Drukuj PDF

Historia Szkoły

Początki średniego szkolnictwa w Łazach sięgają 1969 roku. Wtedy właśnie, decyzją Ministerstwa Komunikacji powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Polskich Kolei Państwowych Lokomotywowni Głównej w Łazach.

W budynku administracyjnym Lokomotywowni, zwanym ,,wieżą ciśnień'', na trzecim i czwartym piętrze, w czterech salach lekcyjnych w 1969 roku zasiedli pierwsi uczniowie. Dwaj pierwsi dyrektorzy panowie, mgr inż. Marian Kurczewski i inż. Jan Dzielawski byli pionierami kolejowego szkolnictwa w Łazach. W 1971 roku 55-ciu absolwentów opuściło szkołę, W tym czasie dyrektorem był inż. Zygmunt Banet, powołany na stanowisko w 1970 roku. Rozpoczynała się nowa karta w życiu szkoły. Inżynier Banet zrezygnował z pracy w Lokomotywowni aby całkowicie poświęcić się pracy w szkole. Funkcję dyrektora pełnił do 31 sierpnia 1974 roku. W tym czasie zwiększyła się liczba oddziałów, zorganizowano pracownię elektryczną a w budynku po dawnej przychodni lekarskiej utworzono dwie dodatkowe sale lekcyjne i zastępczą salę gimnastyczną. Jak wspominają pracownicy szkoły, uczono też w noclegowni kolejowej a nawet wykorzystywano wagon kolejowy by prowadzić zajęcia.

Kiedy w 1972 roku utworzono w Łazach filię Zaocznego Technikum Kolejowego w Gliwicach a do szkoły docierała młodzież z odległych miejsc, konieczne stało się stworzenie lepszych warunków lokalowych i dydaktycznych. Dyrektor Banet wystąpił więc z inicjatywą budowy nowego budynku szkolnego i doprowadził do podjęcia odpowiednich decyzji w tej sprawie, rozpoczynając pracę w 1973 roku. Budową kierował Zarząd Robót Budowlanych Śląskiej DOKP. Idea budowy nowej szkoły skupiła wysiłek wszystkich tych, którzy rozumieli potrzebę kształcenia i znaczenie szkoły dla środowiska. Pracownicy węzła PKP Łazy, załoga Lokomotywowni, młodzież szkolna pod opieką instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczyciele, wszyscy, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, oddali swój wolny czas i wysiłek inwestując w przyszłość. Młodzież pracowała przez wiele tygodni w cegielni Rudniki ponieważ była to jedyna możliwość pozyskania materiałów do budowy.

W 1977 roku zakończono prace budowlane i oddano do użytku nowy budynek. W dniu otwarcia, szkoła otrzymała z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Komunikacji pana inż. Janusza Głowackiego sztandar. Młodzież i zebranych gości witał dyrektor mgr Jan Szczepański, który kierował szkołą nieprzerwanie od 1974 roku aż do czasu przejścia na emeryturę w grudniu 1990 roku. Na przestrzeni tych lat wspomagali dyrektora jego zastępcy: pani mgr Domicella Okraska - Kwoka i pan mgr inż. Zbigniew Sosnowski. Stworzenie odpowiednich warunków lokalowych umożliwiło rozwój organizacyjny placówki. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach w 1979 roku utworzono Technikum Zawodowe dla Pracujących, jednocześnie szkole nadano nazwę Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Komunikacji.

Ambicją dyrektora Szczepańskiego było utworzenie średniej szkoły dziennej, młodzieżowej. W 1981 roku powołano Technikum Kolejowe - pierwszą szkołę średnią, młodzieżową w historii Łaz. W latach 1981-1986 Technikum Kolejowe w Łazach, jako jedna z czterech szkół kolejowych w Polsce, kształciło grupę cudzoziemców z Libii w specjalności drogi i mosty. Szkoła rozwijała się nadal. W 1987 rozpoczęło działalność Policealne Studium Zawodowe.
Placówka oferowała więc wiele kierunków i specjalności: W Zasadniczej Szkole Zawodowej prowadzono wówczas następujące kierunki:

- mechanik urządzeń kolejowych.

- mechanik silników spalinowych

- elektromonter taboru szynowego

- operator ruchowo – przewozowy

- monter nawierzchni kolejowych.

W Technikum wiodącymi specjalnościami były:

- trakcja elektryczna

- ruch i przewozy kolejowe

Policealne Studium zawodowe kształciło w specjalności telekomunikacja kolejowa.

Młodzieży służył również internat oddany do użytku w 1979 roku. Ostatni rok kierowania szkołą przez dyrektora pana mgr Jana Szczepańskiego to czas nadania szkole imienia. Akt nadania wręczył dyrektor Wydziału Kształcenia i Wychowania Kuratorium Oświaty w Katowicach pan mgr Piotr Skrzypecki. Patronem szkoły został wybitny polski naukowiec przełomu XIX i XX wieku, rektor Politechniki Lwowskiej, profesor Roman Gostkowski. Był to uczony, który potrafił podnieść do poziomu dyscypliny naukowej ważny dział kolejnictwa jakim jest kierowanie ruchem kolejowym.

2 stycznia 1991 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła długoletnia polonistka pani mgr Wiesława Tokarska. Jej celem było utworzenie Liceum Ogólnokształcące na bazie Zespołu Szkół Kolejowych. Wspólnie z panią wiceburmistrz Miasta i Gminy Łazy mgr Ewą Supernak prowadziły rozmowy z Kuratorium Oświaty w Katowicach, uzyskując również poparcie i pomoc Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej w Warszawie.

Liceum Ogólnokształcące zaczęło pisać swoją historię 1 września 1993 roku. Pierwszych 63 uczniów Liceum witał nowy dyrektor szkoły pan mgr Tadeusz Hnatik oraz jego zastępca mgr Krzysztof Grabowski. Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego wręczyła dyrektor sosnowieckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach pani mgr Ewa Fiedziukiewicz.

Włączenie Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół spowodowało zmianę nazwy szkoły. W roku
1995 decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Zespół Szkół Zawodowych PKP im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach otrzymał nazwę Zespół Szkół Kolejowych i Ogólnokształcących im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach.

W skład zespołu wchodziło wówczas:

- Liceum Ogólnokształcące

- Technikum Kolejowe

- Zasadnicza Szkoła Kolejowa

- Policealne Studium Zawodowe

- Technikum Zawodowe dla Dorosłych

W roku 1999 w skład zespołu włączono jeszcze:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Reforma systemu edukacji przyniosła w
2002 roku kolejne zmiany strukturalne. Przekształceniu uległy:

- Technikum Kolejowe w szkołę ponadgimnazjalną – technikum

- Liceum Ogólnokształcące w szkołę ponadgimnazjalną – liceum ogólnokształcące

Powstało również liceum profilowane.

W związku z przekształceniami zmieniono również nazwę szkoły. Obecnie nosi ona nazwę:

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach.

Rok 2004/ 2005 przyniósł kolejne zmiany. Dyrektor mgr Tadeusz Hnatik, po dziesięcioletnim, bardzo dobrym dla społeczności szkolnej okresie, w którym zmodernizowano szkołę i odnowiono pracownie przedmiotowe, przekazał szkołę nowemu dyrektorowi mgr Bogusławowi Piotrowskiemu. Jego zastępcą został mgr Michał Brzozowski. Dyrektorzy rozpoczęli działania z trzema klasami ponadgimnazjalnymi – klasą liceum ogólnokształcącego, klasą liceum profilowanego i klasą technikum elektrycznego. W szkole dla dorosłych uruchomiono dwa semestry: technik obsługi turystycznej i technik elektryk. Ambicją dyrektora Bogusława Piotrowskiego była szkoła odpowiadająca na zapotrzebowanie rynku pracy a także szkoła dająca młodzieży cały wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Do tego potrzebna była współpraca z lokalnymi władzami, pracodawcami, mediami i uczelniami wyższymi. W roku szkolnym 2005/2006 do szkoły znów przybywali uczniowie z odległych zakątków regionu a nawet kraju. To wszystko za sprawą nowatorskiej klasy turystyczno – sportowej w liceum, która została objęta patronatem jurajskiej grupy GOPR. Wychowawcą tej klasy został ratownik GOPR, nauczyciel wychowania fizycznego mgr Sylwester Nowak. Dzięki życzliwości i współpracy z naczelnikiem jurajskiej grupy GOPR panem Piotrem Van der Coghen, młodzież mogła korzystać z bazy i sprzętu ratowników GOPR oraz ich opieki podczas obozów i szkoleń na Jurze. Uruchomiono również klasę europejską w liceum ogólnokształcącym. Tak więc rok szkolny 2005/2006 inaugurowano z klasami:

- klasą europejską w liceum ogólnokształcącym

- klasą turystyczno – sportową w liceum ogólnokształcącym

- klasą techniku elektrycznego w technikum

- semestrem technikum elektrycznego w technikum dla dorosłych

- semestrem technikum obsługi turystycznej w szkole policealnej

Nowy rok szkolny 2006/2007 rozpoczął się od kolejnej pionierskiej oferty tym razem dla dorosłych słuchaczy szkoły. Dyrektor szkoły mgr Bogusław Piotrowski nawiązał współpracę z portem lotniczym w Pyrzowicach co zaowocowało utworzeniem pierwszego w Polsce semestru w Szkole Policealnej dla Dorosłych o specjalności technik eksploatacji portów i terminali. W tworzeniu programu nauczania brali udział nauczyciele szkoły: mgr inż. Maria Domagała, mgr inż. Krzysztof Sapkowski oraz dyrektor mgr Bogusław Piotrowski. Program powstał w ścisłej współpracy z Portem Lotniczym w Pyrzowicach, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Transportu i Budownictwa. Dbając o właściwy poziom kształcenia zawodowego dyrektor Piotrowski nawiązał współpracę z przedstawicielami autoryzowanych salonów i warsztatów samochodowych takich jak salon Citroena w Dąbrowie Górniczej, dając uczniom technikum elektrycznego o specjalności elektronika samochodowa możliwość odbycia praktyk z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i systemów.

W kolejnych latach dyrektor Piotrowski kontynuował swoje śmiałe i dalekosiężne działania w celu budowania jakości szkoły. Rok szkolny 2008/2009 to czas uruchomienia niezwykle popularnej klasy w liceum ogólnokształcącym – klasy mundurowej, wojskowej. Klasa rozpoczęła działalność we współpracy z 6 Batalionem Dowodzenia w Krakowie. Młodzież o zainteresowaniach sportowych i wojskowych otrzymała ofertę poligonów i szkoleń wzbogacając swoje zainteresowania i aktywności. Ten rok był również owocny dla technikum w szkole młodzieżowej. Korzystając z doświadczeń szkoły policealnej i współpracy z lotniskiem w Pyrzowicach, dyrektor Piotrowski uruchomił specjalność: eksploatacja portów i terminali w technikum.

W roku szkolnym 2009/2010 nowy dyrektor szkoły mgr Michał Brzozowski i jego zastępca mgr Krzysztof Grabowski oraz Starosta Powiatu Zawierciańskiego podpisali umowę o współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym i Politechniką Śląską, potwierdzając tym samym wizję szkoły jako szkoły wpisującej się w bieżące potrzeby rynku pracy i zainteresowania uczniów. Pozyskano również do współpracy w grupie dziennikarskiej klasy wojskowej redaktora Radia Katowice pana Andrzeja Kotuleckiego.

Kolejne lata to okres rozwoju klas mundurowych – wojskowej i policyjnej, to czas współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: IPA, WKU Będzin, Jurajska Grupa GOPR, 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie, salon Citroena w Dąbrowie Górniczej, Radio Katowice, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze i inne. Rok 2010/ 2011 rozpoczynał się od inauguracji nowego roku szkolnego dla pięciu klas w szkole dziennej młodzieżowej i dwóch semestrów w szkole dla dorosłych.

Inauguracja roku szkolnego 2014/ 2015 otwiera nową kartę szkoły. Dyrektorem została pani mgr Marzena Orzoł.

   


 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016