• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Email Drukuj PDF

Motto szkoły:

Najważniejszym celem w nauczaniu jest wykształcenie zdolności niezależnego myślenia i formułowania niezależnych myśli”

( Albert Einstein)


WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, to szkoła, która jest :

- bezpieczna , funkcjonalna, nowoczesna, przyjazna uczniom , nauczycielom i rodzicom 
- przekazująca wiedzę, wychowująca oraz kształcąca umiejętności, pozwalające uczniom kontynuować naukę i zaistnieć w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy i we współczesnej zintegrowanej Europie
- współpracująca ze środowiskiem lokalnym , podejmująca współpracę zagraniczną w ramach programów europejskich oraz wymian międzyszkolnych
- ucząca otwartości na wartości kultury Polski, Europy i świata
- ucząca tolerancji , szacunku do tradycji, historii , kultury, poglądów innych ludzi oraz współczesnego patriotyzmu
- kształtująca postawy proekologiczne i prozdrowotne
- absolwent szkoły zna języki obce,
- uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagogiczną

Misja Szkoły

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego, jest szkołą która:

-zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby

-rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach

-upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne

-wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, przestrzega praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

- systematycznie tworzy własną historię i tradycje, - rozwija uczniowski ceremoniał

-dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery, akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk społecznych

-jest przyjazna dla ucznia, rodziców, nauczycieli

-wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współpracując z rodzicami/opiekunami prawnymi w procesie kształcenia i wychowania

-gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

-umożliwia dostęp do szkoleń, kursów, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy

-przygotowuje do egzaminów zewnętrznych

-stwarza warunki do kreatywnego spędzania wolnego czasu na obozach i poligonach

-współpracuje z firmami i instytucjami państwowymi

-gwarantuje praktyki zawodowe

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016